Đơn hàng kỹ sư | Không Phí Môi Giới
Ngày thi     Giới tính     Ngành nghề Số lượng Lương cơ bản Chi tiết
26/02/2020 Nam Kỹ sư điện 24 215.000 Yên
15/03/2020 Nam Kỹ sư cơ khí 18 300.000 Yên
17/03/2020 Nam Kỹ sư kinh tế 06 210.000 Yên
25/02/2020 Nam Kỹ sư cơ khí 25 220.000 Yên
25/02/2020 Nam/Nữ Kỹ sư IT 09 230.000 Yên
20/02/2020 Nam Kỹ sư cơ khí 06 190.000 Yên
18/03/2020 Nam Kỹ sư ô tô 12 230.000 Yên
26/02/2020 Nam Kỹ sư điện 03 240.000 Yên
T3/2020 Nam Kỹ sư đóng tàu 10 220.000 Yên
18/03/2020 Nam Kỹ sư xây dựng 24 210.000 Yên